ดูหน้า

Our Peoples

ผู้บริหาร

 

 

 

อัคราพงษ์ ศิลปรังสรรค์

บรรณาธิการอำนวยการ

 

 

พงษ์ศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล

 

บรรณาธิการงานบุคคล

 

 

วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์

 

บรรณาธิการงานบุคคล

 

 

สมคิด หวังเชิดชูวงศ์

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

ทวิช อมรนิมิตร

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน

ผู้จัดการ

กิตติชัย ศรีสมุทร

อัครกฤษ หวานวงษ์

ทวัชร์ ศรีธามาศ

ธนวรรษ เชวงพจน์

ณัฏฐพัฒน์ แจ่มจันทร์

คณะทีมงาน

ไพรัตน์ กลัดสุขใส

กิตติเมศธ์ ชมชื่น

ชัยวิชญ์ แสงใส

มินทร์มันตรา จิรุฐาคุณานนท์

กษิดิส ไทยธรรม

ถาวร เวปุละ

สุษฎา พรหมคีรี

มงคล แพร่ศิริพุฒิพงศ์

จิร โกมลทองทิพย์

บุญสันต์ งามมาก

นิรุจน์ แก้วเล็ก

ธนิน ตั้งธำรงจิต

ศรัญย์ ภิระบรรณ์

วิทยา การินทร์

ภานพ เพิ่มพงศ์วงศ์วาน

อนุชิต ปะวรรณจะ

ภูษิต วิทยา

สุรเชษฎฐ ติยานนท์

ฝ่ายประสานงานข้อมูล

ผู้จัดการ

นันท์ธนาดา พลพวก

ประสานงาน

ศุภญา บุญช่วยชีพ

นงลักษณ์ เทียมเกตุทวีโชค

นักเขียน

ฐิติรัตน์ สุวรรณโรจน์

ฝ่ายประสานงานจังหวัด
กชกร รัฐวร
ฝ่ายศิลปกรรม

ผู้จัดการ

พัชรา คำมี

กราฟิกดีไซน์

พิมพ์พิสุทธิ์ พังจูนันท์

วรเชษฐ สมประสงค์

จักรพันธ์ สิงห์ดี

ช่างภาพ

ชัยวิชญ์ แสงใส

ปณต ปิติจารุวิศาล

กิติวัฒน์ ทิศมั่ง

วิทยา ประเสริฐสังข์

ตัดต่อวีดีโอ

วัชรกรณ์ พรหมจรรย์

ฝ่ายการตลาด
จันทิพย์ กันภัย
ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ผู้จัดการ

สุจิตรา แดนแก้วนิต

บัญชี

ปัฐมาภรณ์ แสงบุราณ

การเงิน

กรรณิการ์ มั่นวงศ์

ณภัทร ชื่นสกุล


09 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 2588 ครั้ง

Engine by shopup.com