ดูหน้า

Our Peoples

 

 

 

นายอัคราพงษ์  ศิลปรังสรรค์
Akkarapong S.

 

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
Organizational Development Director

 

 

นางกชกร  รัฐวรณ์
Kochakorn R.

 

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
Director Specialist Events

 

 

นางสาวนันท์นาดา  พลพวก
Nanthanada P.

 

ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน
Coordinator Director

 

 

นางสาวศุภญา  บุญช่วยชีพ 
Supaya B.

 

กองบรรณาธิการ
Editorial Officer

 

 

นางสาวกรรณิการ์  มั่นวงศ์
Kannika M.

 

กองบรรณาธิการ
Editorial Officer

 

 

ว่าที่ร้อยตรีสิรพงศ์  เกียรติเสริมขจร
Sirapong K.

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 
Media Specialist

 

 

นางสาวปัฐมาภร  แสงบุราณ
Patthamaporn

 

 

บัญชี
Accounting Division

 

 

นางสาวสุจิตรา  แดนแก้วนิต
Sujitra D.

 

 

การเงิน/ทรัพยากรบุคคล
Finance/Human Resource

 

 

นางสาวพัชรา  คำมี
Patchara K.

 

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
Art Director

 

 

นายชัยวิชญ์  แสงใส
Chaiwit S.

 

 

Photographer

 

 

นายปณต  ปิติจารุวิศาล
Panot P

 

 

Photographer

 

 

นายกิตติวัฒน์  ทิศมั่ง
Kittiwat T.

 

 

Photographer

 

 

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  พังจูนันท์
Pimpisoot P.

 

Graphic Designer

 

 

นายวรเชษฐ  สมประสงค์
Worachet S.

 

Graphic Designer

 

 

 

นายศุทธนะ  นนทะเปาระยะ
Suttana N.

 

Graphic Designer

 

 

นางสาวสินีนาถ  เฉลยสมัย
Sineenart C.

 

Graphic Designer

 

 

นายไพรัตน์  กลัดสุขใส
Pirat K.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นายกิตติเมศธ์  ชมชืน
Kittimet C.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นายอัครกฤษ  หวานวงษ์
Akkarakrit W.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นายทวัชร์  ศรีธามาศ
Tawach S.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นางสาวมินทร์มันตรา  จิรุฐาคุณานนท์
Mintmantra J.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

นายธนวรรษ  เชวงพจน์
Dhanawass C.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นายกษิดิส  ไทยธรรม
Kasidit T.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นายถาวร  เวปุละ
Thaworn W.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นายกิตติชัย  ศรีสมุทร
Kittichai S.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นายรุ่งโรจน์  เสาร์ปา
Rungroj S.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 

 

 

นายสุคิน  แสนโบราณ
Sukin S.

 

 

ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน
Public and Private Sector Project Executive 


11 มกราคม 2018

ผู้ชม 272 ครั้ง

Engine by shopup.com