ดูหน้า

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 8 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

     

“ความเชื่อตามคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับรอยพระพุทธบาทไว้ห้าแห่ง

ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในนั้น เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน”

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 6,268 ไร่  24 ตารางวา โฉนดที่ดินเป็นพระราชกฤษฎีกา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2167

และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีดังกล่าวเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร ยาว 28.70 เมตร ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในปีเดียวกัน

วัดพระพุทธบาท ก่อตั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นไว้ มูลเหตุที่จะทรงโปรดให้สร้างวัดนี้

เพราะสืบเนื่องมาจากพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นรอยพระพุทธบาทประดิษฐาน ณ ที่ตรงนั้น ทรงพระเจริญพระราชศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนัก จึงโปรดเกล้าฯ

ให้ช่างก่อเป็นเรือนน้อยสวมรอยพระพุทธบาทไว้เป็นการชั่วคราวก่อน ภายหลังจากได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงราชธานี

จึงเริ่มงานสถาปนายกสถานที่พระพุทธบาทนั้นขึ้นเป็นพระมหาเจดียสถานและโปรดให้สร้างพระมหามณฑปครอบรอยพระพุทธบาท

พร้อมกับโปรดให้เจ้าพนักงานสร้างพระอาราม สำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยเป็นประจำ เพื่อดูแลรักษาพระมหาเจดียสถานพร้อมกับบำเพ็ญสมณธรรมสืบไป

“ความเชื่อตามคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับรอยพระพุทธบาทไว้ 5แห่ง

ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในนั้น เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน”

ปัจจุบัน พระอารามซึ่งกว้างขวางใหญ่โต แบ่งออกเป็นสองเขต คือเขตพุทธาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท

พระอุโบสถและปูชนียสถานอื่นๆ ที่อยู่บนไหล่เขาตลอดลงมาถึงเชิงเขา และเขตสังฆาวาสเป็นที่อยู่จำพรรษาของพระภิกษุสามเณร

มวลหมู่กุฎีพร้อมทั้งศาลาการเปรียญตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นดินติดกับเขตพุทธาวาส  ทั้งสองเขตมีกำแพงล้อมรอบเป็นสัดส่วน

มีถนนคั่นกลางระหว่างเขต  เพราะเหตุว่าวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท จึงได้รับพระราชทานนามมาแต่เดิมว่า

“วัดพระพุทธบาท” แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “วัดพระบาท”

 


04 เมษายน 2561

ผู้ชม 3186 ครั้ง

Engine by shopup.com